Amaç ve Hedeflerimiz
25 Nisan 2024

HASTANE AMAÇLARI

HASTANE HEDEFLERİ

EYLEM PLANI

Kurumsal Amaç 1:

Sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğini arttırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, beklentileri karşılayan sürekli iyileşen ve gelişen hizmetler haline getirmek, hizmet alanlarını geliştirmek ve bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

 

Kurumsal Hedef 1:

Hastanemizde insan odaklı, erişilebilir, nitelikli, güvenli, kaliteli, etkin sağlık hizmeti sunmak. Hastanemizde sağlıkta kalite standartlarının ve verimlilik kriterlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Kurumsal Hedef 2:

Çalışan güvenliğini sağlamak,çalışan memnuniyet seviyesini arttırmak. Çalışan Memnuniyet Oranını: %75in üzerine tutmak.

Kurumsal Hedef 3:

Hasta memnuniyet oranınıüst seviyede tutmak.

 

·Hastanemizin erişilebilirlik kriterlerinin sürekli iyileştirilmesi (yönlendirme tabelalarının, web sayfasının yeterliliğinin ve güncelliğinin sağlanması ve uygunluğunun düzenli olarak gözden geçirilmesi, bekleme alanlarının işlevsel planlanması)

·Hastanemizin sağlıkta kalite standartları ve verimlilik kriterlerine uygunluğunun oluşturulan öz değerlendirme ekipleri tarafından periyodik olarak yılda en az 2 kez değerlendirilmesinin sağlanması, değerlendirme sonuçlarının yönetimle paylaşılması ve buna yönelik olarak gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

·Sağlıkta kalite standartları kapsamında yer alan komite ve ekip çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi, toplantılarının ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Tüm bu sürece yönetim ve ilgili çalışanların dahil edilmesi.

·Sağlıkta Kalite Standartları gereği indikatörlerin analiz takiplerine düzenli olarak devam edilmesinin ve göstergeye özel belirlenen hedef değerlere uygunluğunun takip edilmesinin sağlanması

·Paylaşıma açık, demokratik, katılımcı yönetim tarzıyla, güler yüzlü ve profesyonel hizmet sunumunun var olduğu bir kurum kültürünün oluşturulması

·Yönetici sağlık çalışanı iletişimini güçlendirmek için çalışanların sorun, öneri ve taleplerine geri bildirimlerin sağlanması.

·Çalışanlara işinin önemli olduğunun hissettirilmesi, çalışanların kararlara katılımının teşvik edilmesi, çalışmaların takdir edilip ödüllendirilmesi.

·Çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltecek, işbirliği ve dayanışmayı esas alan, ekip ruhu bilincinin gelişmesini sağlayacak sosyal aktivitelerin planlanması ve uygulanması

·Çalışanların memnuniyet düzeylerinin (anket, öneri şikayet kutusu başvuruları vb.) izlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması.

·Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi revizyonuna uygun şekilde Çalışan Memnuniyet Anketi’nin uygulanması ve yeni anket düzenine uyumun en üst seviyede sağlanması.

Kurumsal Amaç 2:

Hastanemiz bünyesinde hizmet veren özellikli Hizmetler alanlarının arttırılarak, hasta hizmet kalitesinin ve memnuniyetinin artırılması

Kurumsal Hedef1:

Karaköprü Hizmet Binasında çocuk hastalıkları uzmanı bulunan ve 24 saat hizmet veren çocuk polikliniğinin genişletilerek hizmet verimliliğinin artırılması

Kurumsal Hedef2:

Haliliye Ek Bina Hizmet Binamızda Çocuk Yoğun Bakımın kurulmasına yönelik çalışmalarının başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılması

Kurumsal Hedef3:

Bebek Dostu Hastane için eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalarının başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılması

Kurumsal Hedef4:

Günü Birlik Hastalar için servis açılmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılması

Kurumsal Hedef5:

KVC Yoğun Bakım yataklarının yerleri güncellenerek hizmet kalitesinin artırılması

·Karaköprü Hizmet Binasında çocuk hastalıkları uzmanı bulunan ve 24 saat hizmet veren çocuk polikliniğinin genişletilerekdaha iyi hizmet vermesiiçin gerekli (resmi, fiziki, personel temini) tüm çalışmalarının yıl içinde sürdürülmesi ve tamamlanmasını sağlamak.

·2024 yılı Haliliye Ek Bina Hizmet Binamızda Çocuk Yoğun Bakımın kurulmasına yönelik çalışmalarının başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

·Bebek Dostu Hastane için eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalarının başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

·Günü Birlik Hastalar için servis açılmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

·KVC Yoğun Bakım yataklarının yerleri güncellenerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

 

Kurumsal Amaç 3:

Sağlık bakım hizmetlerinde, hizmet profesyonelliğinin sağlanması

 

Kurumsal Hedef1:

Hastanemiz bünyesinde açılan sertifika programlarının (acil servis, erişkin yoğun bakım,palyatif servis sertifika programları vs.) 2024 yılında devamlılığının sağlanması

Kurumsal Hedef2:

2024 yılı içerisinde yeni sertifika Programı açılması

Kurumsal Hedef3:

Hizmet kalitesini arttıracak hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin sağlanması.

·Uygulanan sertifika programlarının, 2024 yılında oluşturulacak takvim çerçevesinde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması.

·Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

·Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

·Yeni Sertifika Programı açılması için gerekli tüm hazırlıkların yapılması (resmi yetkinlik için gerekli şartların sağlanması, resmi yetkinlik alınması, takvim oluşturulması, takvimin ilan edilmesi vb.)

·Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

·Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

Kurumsal Amaç 1:

Kurumsal olarak şehirdeki sağlık turizmi potansiyeline katkı sağlamak.

 

Kurumsal Hedef1:

Özellikli sağlık hizmetlerini ön plana çıkartarak sağlık turizmi için bir merkez haline gelebilmek. Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğinin sağlanması.

 

 

·Bakanlığımızın belirlemiş olduğu ulusal sağlık hizmetleri A.Ş. firması ile sağlık turizmi yürütülmekte olup, sağlık turizmine gösterilen hassasiyetin arttırılması, gelen sağlık turisti sayısının arttırılması sağlamak.

 

Kurumsal Amaç 1:

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak.

Kurumsal Hedef1:

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.

·Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları
değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gereklitedbirleri almak.

·Sıfır Atık Projelerinin aktif olarak sürdürülmeye devam edilmesinin sağlanması.

 

Kurumsal Amaç 4:

Teknolojik alt yapı ve imkanların efektif kullanılarak etkin sağlık hizmeti verilmesi, güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef1:

İleri teknolojik imkanları kullanarak tanılama, tedavi ve bakım süreçlerinde daha kaliteli, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak

Kurumsal Hedef2:

Sağlık uygulamalarında mevcut hizmet sürecinin hastane bilgi yönetim sistemleri ve teknolojik avantajlardan yararlanarak daha etkin bir şekilde yürütülmesi, zaman, maliyet ve insan gücü kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanması

Kurumsal Hedef3:

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Hedef4:

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

·2024 yılında HBYS alt yapısının güçlendirilerek, yeni Cihaz entegrasyonlarının tamamlanarak tanılama, tedavi ve bakım süreçlerinin etkinliğini sağlamak için hastanemiz bünyesine yeni ANJİYO cihazı alınarak kalite ve verimliliği yükselterek il dışı sevklerin azaltılmasını sağlamak

·Girişimsel radyoloji hizmetlerinin sürekliliğinin sürdürülebilmesine yönelik eğitimlerin alınmasını sağlamak

·2024 yılında HBYS ve teknolojik avantajlardan yararlanımın artırılarak zaman, insan gücü ve maliyet tasarrufu yapmak.

·2024 yılı hasta bakım hizmeti veren ve tüm hastaneyi kapsayan hasta odalarında refakatçı koltuklarının değişimini yapmak

·2024 yılında hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

·2024 yılı için hizmet sunum alanlarındaki tekerlekli sandalye sayısı artırılarak kaliteli hizmet sürekliğini sağlamak

Kurumsal Amaç 5:

Milli ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunulması

 

 

Kurumsal Hedef1:

Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

·Hastanemizde; enerji giderlerinin (elektrik, doğalgaz vb.) düzenli olarak takibinin sağlanması.

·Bilgisayar ve donanımlarında oluşan arızaların giderilmesine yönelik arızalarla ilgili personellere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayarak etkinliğini artırmak

·Hastanenin gelir gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak.

·Tüm araç ve gereçlerin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetleri ile kullanımın usulüne uygun ve yerinde harcanmasını sağlamak.