Amaç ve Hedeflerimiz
14 Şubat 2022

HASTANE AMAÇLARI

HASTANE HEDEFLERİ

EYLEM PLANI

Kurumsal Amaç 1:

Sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğini arttırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, beklentileri karşılayan sürekli iyileşen ve gelişen hizmetler haline getirmek, hizmet alanlarını geliştirmek ve bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

 

Kurumsal Hedef 1:

Hastanemizde insan odaklı, erişilebilir, nitelikli, güvenli, kaliteli, etkin sağlık hizmeti sunmak. Hastanemizde sağlıkta kalite standartlarının ve verimlilik kriterlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Kurumsal Hedef 2:

Çalışan güvenliğini sağlamak,çalışan memnuniyet seviyesini arttırmak. Çalışan Memnuniyet Oranını: %75in üzerine tutmak.

Kurumsal Hedef 3:

Hasta memnuniyet oranınıüst seviyede tutmak.

 

 • Hastanemizin erişilebilirlik kriterlerinin sürekli iyileştirilmesi (yönlendirme tabelalarının, web sayfasının yeterliliğinin ve güncelliğinin sağlanması ve uygunluğunun düzenli olarak gözden geçirilmesi, bekleme alanlarının işlevsel planlanması)
 • Hastanemizin sağlıkta kalite standartları ve verimlilik kriterlerine uygunluğunun oluşturulan öz değerlendirme ekipleri tarafından periyodik olarak yılda en az 2 kez değerlendirilmesinin sağlanması, değerlendirme sonuçlarının yönetimle paylaşılması ve buna yönelik olarak gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Sağlıkta kalite standartları kapsamında yer alan komite ve ekip çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi, toplantılarının ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Tüm bu sürece yönetim ve ilgili çalışanların dahil edilmesi.
 • Sağlıkta Kalite Standartları gereği indikatörlerin analiz takiplerine düzenli olarak devam edilmesinin ve göstergeye özel belirlenen hedef değerlere uygunluğunun takip edilmesinin sağlanması
 • Paylaşıma açık, demokratik, katılımcı yönetim tarzıyla, güler yüzlü ve profesyonel hizmet sunumunun var olduğu bir kurum kültürünün oluşturulması
 • Yönetici sağlık çalışanı iletişimini güçlendirmek için çalışanların sorun, öneri ve taleplerine geri bildirimlerin sağlanması.
 • Çalışanlara işinin önemli olduğunun hissettirilmesi, çalışanların kararlara katılımının teşvik edilmesi, çalışmaların takdir edilip ödüllendirilmesi.
 • Çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltecek, işbirliği ve dayanışmayı esas alan, ekip ruhu bilincinin gelişmesini sağlayacak sosyal aktivitelerin planlanması ve uygulanması
 • Çalışanların memnuniyet düzeylerinin (anket, öneri şikayet kutusu başvuruları vb.) izlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması.
 • Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi revizyonuna uygun şekilde Çalışan Memnuniyet Anketi’nin uygulanması ve yeni anket düzenine uyumun en üst seviyede sağlanması.

 

Kurumsal Amaç 2:

Hastanemiz bünyesinde hizmet veren özellikli Hizmetler alanlarının arttırılarak, hasta hizmet kalitesinin ve memnuniyetinin artırılması

 

Kurumsal Hedef1:

2022 yılında AMATEM, ÇEMATEM’in hizmete sunulması ve hizmetin sürekliğinin sağlanması

Kurumsal Hedef2:

Bebek Dostu Hastane ve Anne Dostu Hastane unvanlarının alınması.

Kurumsal Hedef2:

Bölgede sadecekurumumuzda bulunan ve yeni kurulan Aferez Ünitesinin çalışmalarının tamamlanması ve sürekliliğinin sağlanması

 

 

 

 • 2022 yılında AMATEM ve ÇEMATEM Ünitesi hizmetlerinin devam etmesi için gerekli (resmi, fiziki, personel temini) tüm çalışmalarının yıl içinde sürdürülmesi vetamamlanmasını sağlamak.
 • Bebek Dostu Hastane ve Anne Dostu Hastane” kriterlerinin sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yapılması ve sürdürülmesi.
 • Ünitenin için gerekli olan cihazların talep ve temininin sağlanması ve (Ünite kapsamında, personel eğitimleri sürdürülmesi)

 

 

Kurumsal Amaç 3:

Sağlık bakım hizmetlerinde, hizmet profesyonelliğinin sağlanması

 

Kurumsal Hedef1:

Hastanemiz bünyesinde açılan sertifika programlarının (acil servis, erişkin yoğun bakım sertifika programları vs.) 2022 yılında devamlılığının sağlanması

Kurumsal Hedef2:

2022 yılı içerisinde yeni sertifika Programı açılması

Kurumsal Hedef3:

Hizmet kalitesini arttıracak hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin sağlanması.

 • Uygulanan sertifika programlarının, 2022 yılında oluşturulacak takvim çerçevesinde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması.
 • Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.
 • Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.
 • Yeni Sertifika Programı açılması için gerekli tüm hazırlıkların yapılması (resmi yetkinlik için gerekli şartların sağlanması, resmi yetkinlik alınması, takvim oluşturulması, takvimin ilan edilmesi vb.)
 • Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.
 • Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

Kurumsal Amaç 1:

Kurumsal olarak şehirdeki sağlık turizmi potansiyeline katkı sağlamak.

 

Kurumsal Hedef1:

Özellikli sağlık hizmetlerini ön plana çıkartarak sağlık turizmi için bir merkez haline gelebilmek. Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğinin sağlanması.

 

 

 • Bakanlığımızın belirlemiş olduğu ulusal sağlık hizmetleri A.Ş. firması ile sağlık turizmi yürütülmekte olup, sağlık turizmine gösterilen hassasiyetin arttırılması , gelen sağlık turisti sayısının arttırılması sağlamak.

 

Kurumsal Amaç 1:

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak.

Kurumsal Hedef1:

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.

 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları
  değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gereklitedbirleri almak.
 • Sıfır Atık Projelerinin aktif olarak sürdürülmeye devam edilmesinin sağlanması.

 

Kurumsal Amaç 4:

Teknolojik alt yapı ve imkanların efektif kullanılarak etkin sağlık hizmeti verilmesi, güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef1:

İleri teknolojik imkanları kullanarak tanılama, tedavi ve bakım süreçlerinde daha kaliteli, etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak

Kurumsal Hedef2:

Sağlık uygulamalarında mevcut hizmet sürecinin hastane bilgi yönetim sistemleri ve teknolojik avantajlardan yararlanarak daha etkin bir şekilde yürütülmesi, zaman, maliyet ve insan gücü kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanması

Kurumsal Hedef3:

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Hedef4:

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 • 2022 yılında HBYS alt yapısının güçlendirilerek, yeni Cihaz entegrasyonlarının tamamlanarak tanılama, tedavi ve bakım süreçlerinin etkinliğini sağlamak.
 • 2022 yılında HBYS ve teknolojik avantajlardan yararlanımın artırılarak zaman, insan gücü ve maliyet tasarrufu yapmak.
 • 2022 yılında hastane çevresi peyzaj düzenlemesi yapılmasını , hastane girişinde karo yapılmasını sağlamak.
 • 2022 yılı hasta bakım hizmeti veren ve tüm hastaneyi kapsayan hasta odalarında refakatçı koltuklarının değişimi, banyo küvetlerinin değişimi ve hasta odalarının tadilatı yaptırmak.
 • 2022 yılında misafirhanenin tekrar akitif kullanıma açılmasının sağlanması
 • 2022 yılın arşiv birimin yetersizliğinden kaynaklı, yeni bir alan planlaması yapılması ve taşınmasını sağlamak.
 • 2022 yılında güvenlik hizmetlerine yönelik, iletişimin daha kolay sağlanabilmesi için personele el telsizlerinin alınmasını sağlamak.
 • 2022 yılında Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal Amaç 5:

Milli ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunulması

 

 

Kurumsal Hedef1:

Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

 • Hastanemizde; enerji giderlerinin (elektrik, doğalgaz vb.) düzenli olarak takibinin sağlanması.
 • Kaynakların verimli kullanılması ve enerji tasarruf tedbirleri hakkında tüm çalışanlarda farkındalık oluşturulmasının sağlanması.